free website maker

AR-inventarisatie

Aansprakelijkheidsrisico-inventarisatie


Vanuit de in jaren opgedane kennis en ervaring in het aansprakelijkheids-expertisevak ontstonden de Aansprakelijkheid als laatste in de keten van risico-inventarisatiegebieden? 

Het antwoord daarop is in zekere mate dualistisch: ja, omdat dit het laatste gebied is, waarop de risico-inventarisatie zich wezenlijk ontwikkelt; neen, omdat het toch, zij het een ondergeschikte, rol speelt op de andere risico-gebieden. 

De ontwikkeling van de risico-inventarisatie op aansprakelijkheidsgebied is thans in volle gang, omdat steeds duidelijker wordt, dat het kan gaan om risico’s met een groot exposure, bijvoorbeeld vanwege een geldende risico-aansprakelijkheid. De toenemende complexiteit op velerlei gebieden leidt bij veel bedrijven tot onoverzichtelijkheid of ongestructureerdheid ten aanzien van de potentiële risico’s. 

AEC experts wil een ondersteunende rol spelen bij het in kaart brengen van specifieke aansprakelijkheidsrisico’s en potentiële gevolgen. Deze inventarisatie gaat vergezeld van verbeteringsadviezen. Daardoor snijdt het mes aan twee kanten: het bedrijf, dat tot een verbetering komt, de risicodrager vanwege de verkleining van het risico, met daaruit eventueel voortvloeiende financiële voordelen voor het bedrijf en de risicodrager.


In beginsel wordt de omvang van een risico-inventarisatie in overleg met de principaal vastgesteld. De standaard werkwijze is de volgende. 

Van een bedrijf wordt zoveel mogelijk informatie vergaard ter oriëntering, waarna voor of tijdens de audit een clusterachtige opdeling van het bedrijf op basis van logisch samenhangende activiteiten wordt gemaakt. Per cluster zullen de geïnventariseerde standaard aansprakelijkheidsrisico’s worden weergegeven met de vermelding van het bereikte kwaliteitsniveau op een schaal tot 10. 

Een diepergaande inventarisatie op het gebied van de uitvoering van ARBO is op aanvraag beschikbaar. AEC experts werkt daarvoor samen met andere specialisten. 

Een analysering van het schadeverloop, mits beschikbaar, kan deel uitmaken van de rapportage. Een loss ratio kan worden bepaald indien daarvoor voldoende informatie beschikbaar is. 

Technische aspecten zoals de juistheid in de uitvoering van de technische processen e.d. zullen daarbij in beginsel alleen in grote lijnen worden beoordeeld aan de hand van door de klant aangedragen informatie. Diepergaande technische beoordelingen en verwerking van de resultaten daarvan zijn op verzoek van de principaal uit te voeren. 

Daarnaast is het mogelijk om door middel van een eenvoudige scan van het bedrijf een globaal oordeel te geven te behoeve van de besluitvorming van de risicodrager.

Zonodig worden in overleg met de principaal de gebieden bepaald, waarop de principaal een quick scan uitgevoerd wil hebben. 

Indien het gaat om de wens van een risico-drager, dan dient tevoren vastgelegd te zijn dat het bedrijf daaraan medewerkt.

© Copyright 2019 AECexperts - All Rights Reserved