how to build your own website for free

Risico-Inventarisatie 

Het Risico-Inventarisatie Proces

Risico-inventarisatie dient te worden onderscheiden van risk-management. Risk management heeft het oog op de omgang met risico’s, gericht op het voorkomen van de aantasting van de vermogenspositie van een bedrijf door middel van beheersing, financiering en beheer van risico’s in een organisatorisch kader tegen zo laag mogelijke kosten. Risico-inventarisatie maakt daarvan onderdeel uit, eventueel gevolgd door risico-analyse en -beoordeling.

Risk-inventarisatie hoort thuis bij en binnen de bedrijven zelf, waarbij het gaat om het gehele risk-management proces met opeenvolgende elementen als risico-identificatie, -analysering, -beoordeling en -beheersing, om van daaruit te komen tot het implementeren van de noodzakelijk geachte maatregelen, tezamen met de noodzakelijke evaluatie en rapportage. Risicofinanciering is daarbij een herkenbaar en belangrijk onderwerp. 

Risico-inventarisatie ziet dus op een onderdeel van het risk-management, dat ook voor anderen interessant kan zijn. Daarbij wordt dan met name gedacht aan de risico-drager, voor wie het relevant is inzicht te krijgen in de risico’s waaraan het door hem verzekerde bedrijf blootstaat. Daarvoor is het uitvoeren van een risico-inventarisatie in principe de basis. 


Risico-inventarisatie houdt in het identificeren van allerhande risico’s op velerlei vlakken, zoals:
- imago - product - financiën - milieu - arbeidsverhouding
- informatietechnologie - materieel gebied - procesbeheersing
- aansprakelijkheid

© Copyright 2019 AECexperts - All Rights Reserved