Recall

how to create a web page for free

Wanneer een bedrijf geconfronteerd wordt met een situatie, waarin het aankomt op de vraag, of er al dan niet ge-recalled moet worden, ontstaan vaak problemen, die wij telkens weer zien terugkomen: 

- Er is bijna altijd tijdgebrek. De druk om snel actie te nemen, is vaak zo groot, dat het goed doorspreken van besluiten en acties niet mogelijk is. 
- Er heerst vaak een crisissituatie, waarin besluiten meestal ad hoc worden genomen. Soms door de verkeerde personen, consequenties van de besluiten worden niet overzien, gewoon omdat er geen ervaring is. 
- De PR en de communicatie kunnen onvoldoende worden ‘doordacht’. 


Het ervaring krijgen in recalls, dat wenst niemand zichzelf toe. AEC experts heeft deze ervaring wel. De daaruit ontstane kennis wordt graag gedeeld, het best vooraf, want dan is men voorbereid en kan de recall georganiseerder worden aangepakt. 


Een recall handleiding is in zo’n geval welhaast de enige oplossing. Waarom? 

Omdat dan in alle rust in plaats van in een crisissituatie over de aspecten die spelen bij een recall, kan worden nagedacht. De besluiten kunnen geheel doordacht worden, de acties kunnen uitgetest worden, de relevante personen in het besluitproces kunnen aangewezen worden en kunnen zich in hun rol inleven, de logistiek binnen het bedrijf kan zonodig aangepast worden, de mogelijke kosten kunnen worden beschouwd, etc. etc. 

In de recall handleiding worden de regels en taken en alle andere relevante zaken tevoren vastgelegd. Als dan een recall zich plotseling voordoet, dan versnelt de aanwezigheid van een recall handleiding alleszins het gehele proces: iedereen is op zijn taak voorbereid, weet wat er van hem of haar verwacht wordt, diverse zaken zijn al uitgezocht en kunnen direct in werking worden gezet, etc. 

Het opstellen van een recall handleiding wordt voorafgegaan door een grondige audit van het bedrijf in kwestie. Immers de situatie binnen het bedrijf vormt de basis, waarop de recall handleiding moet worden gebouwd. Soms leidt deze audit tot adviezen ten behoeve van de verbetering van het proces, juist met het oog op voorkoming van een recall. Het spreekt voor zich, dat een recall handleiding ook ‘onderhoud’ nodig heeft en dus tenminste elk halfjaar of jaar weer moet worden bijgewerkt naar de veranderingen in het bedrijf, die inmiddels hebben plaatsgevonden. 


AEC experts werkt nauw samen met de gerenommeerde heeft reeds meerdere keren op verzoek recall handleidingen geschreven. AEC experts werkt nauw samen met de gerenommeerde is aan te merken als een ervaren deskundige op dit gebied, die de fijne kneepjes van het vak kent. Deze kneepjes kunnen vertaald worden naar een recall handleiding, die deel kan uitmaken van een ISO handboek.

© Copyright 2019 AECexperts - All Rights Reserved